Общи условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Организатора и Клиента при организацията на събития от страна на SpeedDating3.com.

 

Раздел 1  Определения

 

  • SpeedDating3 е услуга, която се изразява в организиране на различни събития, насочени към необвързани хора, и целяща създаването на среда, в която доброжелателни един към друг, необвързани хора да се забавляват, да се сприятеляват и да започват връзки по между си.
  • Speed Dating  е специлизирано събитие за необвързани, при което мъже и жени осъществяват много на брой кратки първи срещи в рамките на едно събитие
  • За територията на град София услугата SpeedDating3 се предоставя от ИМДИ ЕООД. За територията на град Пловдив услугата SpeedDating3 се предоставя от АМАРЕНА ИВЕНТС ЕООД по силата на договор за франчайзинг. В този смисъл за целите на настоящите общи условия „Организатор“ е равносилно на ИМДИ ЕООД – за събития, организирани на територията на град София, и равносилно на Амарена Ивентс ЕООД – за събития, организирани на територията на град Пловдив .
  • Клиент е физическо лице, което използва услугите на SpeedDating3.
  • Административна такса е таксата, която клиентът заплаща към Организтора при регистрация за определено събитие.

 

 

Раздел 2 Права и задължения на Организатора

 

Чл. 1 Организаторът си запазва правото да прекрати предоставянето на услугата, на който и да било клиент, във всеки един момент, без да дължи каквито и да били обяснения за това. В този случай Организаторът дължи на клиента административната такса, заплатена към Организатора, за броя събития, които клиентът е нямал възможност да посети, поради преждевременното прекратяване на услугата. Организаторът уведомява клиента за взетото решение чрез email съобщение на посочения при попълването на формата за регистрация адрес.

1.1 В случаите, когато предоставянето на услугата е прекратено поради неизпълнение на настоящите общи условия от страна на клиента, разходите по трансфера на сумите, включително но неизчерпващо се с банкови такси, такси на Epay и Paypal, са за сметка на Клиента.

1.2 В случаите, когато предоставянето на услугата е прекратено от страна на Организатора без да се даде аргументация за това решение, разходите по трансфера на сумите, включително но неизчерпващо се с банкови такси, такси на Epay и Paypal, са за сметка на Организатора.

Чл. 2 Организаторът се задължава да компенсира всички клиенти, присъствали на събитие от типа Speed Dating, на което не им е била предоставена възможност да се срещнат с поне 7 човека от противоположния пол, като им позволи да присъстват на допълнително събитие, организирано от SpeedDating3, без това да поражда задължение за заплащане на административна такса към Организатора.

Чл. 3 Организаторът се задължава да използва събираната лична информация изключително и само за целите на предлаганите услуги от SpeedDating3. Изпълнението на услугата SpeedDating3 неминуемо води до необходимостта от споделяне на част от тази информация с организацията, която осигурява функционирането на интернет сайта SpeedDating3.com. Както Организаторът, така и тази институция не предоставят на трета страна лична информация за клиентите, освен в случаитe, посочени в законовите и нормативни разпоредби на РБългария.

Чл. 4 С изключение на задължението на организатора за обезщетение съгласно чл. 2 по-горе, максималната съвкупна отговорност на организатора към клиента, допускана по която и да е правна теория, не може да надхвърли сумата, действително платена от клиента на организатора за покриване на административната такса за съответното събитие. Организаторът няма да отговаря за забава или неизпълнение, които се дължат на форс мажор. В случай, че приложимото право не позволява такова ограничаване или изключване на отговорността, този член за ограничаване или изключване на отговорността ще се счита за изменена така, че да има действие във възможно най-голямата позволена степен.

Чл. 5 В случай на попълване на неверни данни в регистрационната форма, Организаторът има право да откаже достъп на клиента до събитието без да му дължи каквито и да е неустойки или възстановяване на административна такса за това.

 

Раздел 3 Права и задължения на клиента

 

Чл. 6 Клиентът участва във всички дейности, свързани с услугата SpeedDating3 на свой риск и своя отговорност. Клиентът се задължава да не предявява каквито и да е претенции към Организатора, свързани с претърпени от клиента вреди или пропуснати ползи, които по пряк или косвен начин могат да се свържат с участието му в дейности, свързани с услугата SpeedDating3. Към дейностите, свързани с услугата SpeedDating3, се включва и общуването с други хора, които по пряк или косвен начин са свързани с услугата SpeedDating3.

Чл. 7 Клиентът се задължава:

7.1 Да не дискриминира другите потребители на услугата SpeedDating3на база пол, религиозни убеждения, раса и сексуална ориентация.

7.2 Да не обижда, както и да не проявява друг тип агресия, към другите потребители на услугата SpeedDating3.

7.3 Да се отнася с разбиране към различията и чуждата гледна точка.

7.4 Да не извършва рекламна дейност под каквато и да е форма чрез платформите и събитията, свързани с услугата SpeedDating3.

Чл. 8 Клиентът оторизира Организатора да набира, обработва и съхранява следните данни: име, email и телефон без да ги предоставя на трети лица с изключение на хипотезите на чл. 3

Чл. 9 В случай на отказана регистрация или неявяване на събитие клиентът губи заплатената от него административна такса, освен ако отказът на регистрация не е направен по реда на чл. 10 или чл. 11.

Чл. 10 Клиентът има право да откаже вече заплатената си регистрация до 7 дни преди събитието при следните условия: клиентът уведоми организатора по email най-малко 168 часа преди началния час на събитието. В този случай организаторът възстановява заплатената административна такса. Разходите по трансфера на сумите, включително но неизчерпващо се с банкови такси, такси на Epay и Paypal, са за сметка на Клиента.

Чл. 11  Клиентът има право да прехвърли вече заплатената си регистрация на трето лице от същия пол при следните условия:  лицето отговаря на условията за участие в определеното събитие; клиентът уведоми организатора по email най-малко 24 часа преди началния час на събитието.

Чл.12 Във връзка с участието си в дейности, свързани с услугата Speed Dating, клиентът се отказва от правото си да предявява лично или чрез свързани лица и наследници каквито и да било претенции към Организатора, неговите собственици, служители и представители.

Чл. 13 Клиентът се задължава да обезщети, предпазва и, по искане на Организатора, да защити Организатора, неговите филиали, длъжностни лица, директори, агенти и служители, срещу всякакви искове, отговорности, вреди, загуби и разходи, включително разумни адвокатски хонорари, възникнали от или отнасящи се до всяка претенция на трето лице срещу Организатора, произтичаща от виновно действие или бездействие на клиента.

Чл. 14  Клиентът декларира, че предоставената от него информация при регистрация е вярна и се съгласява преди допускане на събитие да му бъде изискан документ, който да доказва неговата възраст и пол.  Клиентът декларира, че отговаря на всички условия за участие в даденото събитие.

 

Раздел 4 Използване на интернет сайта SpeedDating3.com

 

Чл. 15 Забранява се качването на следните видове коментари на новини и материали:

а) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;

б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;

в) които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от Организатора;

г) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

Чл. 16 При изказване на мнение във SpeedDating3.com потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от който и да е притежаван или управляван от Организатора сайт, като за това Организатора не дължи възнаграждение на автора.

Чл. 17 Организаторът има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.

Чл. 18 Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от SpeedDating3.com  без изрично писмено позволение от Организатора.

Чл. 19 Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Чл. 20 Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на Организатора не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

 

Раздел 5 Гаранция „Без задръстеняци”

 

Чл. 21 Гаранция „Без задръстеняци” представялява код за безплатно събитие, който клиентът получава и ползва съгласно изискванията и по реда на настоящите общи условия. Тя важи само за събития от типа Speed Dating.

Чл. 22   Право на код за безплатно събитие имат клиенти, които:

22.1. са присъствали на събитие;

22.2 осъществили са срещи с всички присъстващи от противоположния пол;

22.3 в края на събитието са предали своето картонче на организаторите;

22.4 в картончето не са отбелязали желание за среща с нито един от другите участници;

22.5 не са имали достъп до контактна информация на другите участници по друг начин.

Чл.23   Клиент, който отговаря на условията на чл. 22 и желае да получи код за безплатен достъп, трябва да заяви желанието си към организатора по email до три работни дни след края на събитието. При получаването на валидна заявка, организаторът разполага с 5 работни дни, за да изпрати код за безплатно събитие и анкета за обратна връзка към клиента.

Чл. 24   За да активира своя код за безплатна покана, клиентът трябва да попълни анкетата за обратна връзка, която Организаторът му е изпратил.

Чл. 25   Кодът за безплатен достъп може да бъде използван само от същия клиент, който го е получил

Чл. 26   Кодът за безплатен достъп се използва еднократно.

Чл. 27   Кодът за безплатен достъп е с валидност от 3 месеца от датата на получаването му. Изключение правят случаите, в които за този период от време Speed dating 3 не е организирал събитие, на чиито условия за участие даденият клиент отговаря. При тези случаи кодът важи и за първото събитие, организирано от Speed Dating 3, на чиито условия за участие клиентът отговаря.

Чл. 28    Кодът за безплатен достъп може да се ползва, само ако има свободни места за съответното събитие към датата на регистрация.

Чл. 29   Кодът за безплатен достъп важи само за същия тип събитие, на което клиентът е присъствал

Чл. 30   Всеки участник в Speed Dating събитията има право на най-много един код за безплатен достъп в рамките на гаранцията „Без задръстеняци”

Чл. 31  Кодът за безплатен достъп не може да бъде продаван или осребряван.

 

Раздел 6 Плащания

 

Чл. 32 Заплащането на административни такси към Организатора се извършва по електронен път по начините, упоменати на настоящия сайт.

Чл. 33 Заплащане на административна такса се приема само от клиенти, които са се регистрирали за определено събитие на SpeedDating3.com.

Чл. 34 Заплатени административни такси от клиенти, които не са извършени по реда на чл. 33, се възстановяват на клиента след удръжка на всички дължими суми, такси и данъци, свързани с трансфера на сумата от Клиента към Организатора и от Организатора към Клиента.

 

Раздел 7 Консултации

 

Чл. 35 Организаторът има право да прекрати консултацията по всяко време, ако сметне това за необходимо по каквито и да било причини.

Чл. 36 В случай на поведение, неотговарящо на добрите нрави или отказ за активно участие в консултацията, упражненията и задачите към тях, организаторът има право да прекрати консултацията.

Чл. 37 В случай на прекратяване на консултацията организаторът се задължава да възстанови заплатената такса от участника, освен ако прекратяването не е направено по хипотезите на чл. 36.

Чл. 38 В случаите, в които се предлага пълно възстановяване на таксата за участие, участникът в консултацията трябва да изяви желание за това не по-късно от 24 часа след края на консултацията, като изпрати имейл на consult@speeddating3.com.

 

Раздел 8 Заключителни разпоредби

 

Чл. 39 В случай на несъответствие между тeзи Общи Условия и всякакво друго приложение, график, фактура или поръчка за покупка, тези Общи Условия ще има предимство, освен ако другият документ изрично не отразява по друг начин намеренията на страните. Клиентът не може да прехвърля правата и задълженията си по тези Общи Условия, по силата на закона или по друг начин, без предварителното писмено съгласие на Организатора; всяко прехвърляне или опит за прехвърляне без писменото съгласие на Организатора ще се счита за недействително и невалидно и ще се счита за съществено нарушение на тези Общи Условия.

Чл. 40 Тези общи условия могат да се променят по всяко време от Организатора, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в SpeedDating3.com.

Чл. 41 Тези общи условия ще се регулира и тълкува в съответствие със законите на република България.

 

SpeedDating3 порасна и се премести на нов сайт - ClubR.bgwww.ClubR.bg