Описание на процеса

Процесът, който сме разработили, е комбинация от най-добрите световни практики, които нашият екип доразработи, за да съответстват на българските особености:

1. Входящо интервю – около 1 час в нашия офис
1.1. Въведение – запознаване с ClubR, Етичен кодекс, Общи условия и процеса на работа.
1.2. Анкета за уточняване и попълване на личните данни на клиента
1.3. Анкета за уточняване и попълване на данните на желания партньор

2. Структурирано интервю с консултант – психолог – около 1 час в нашия офис
2.1. Събеседване с консултант – психолог
2.2. Съставяне на психологически профил
2.3. Психологически тестове
2.4. Избор на тема за коучинга (обучението)
Интервюто се провежда с цел изграждане на пълноценен психологически профил на всеки участник. Консултантът – психолог има право да дава препоръки относно необходимостта от допълнителни консултации/разговори с клиента или да ограничи правото на участие в проекта.

3. Коучинг (обучение) – около 2 часа в нашия офис
Коучингите представляват интерактивни обучения в малки групи с цел запознаване с основните аспекти на избраната тема чрез лекция и игри-упражнения. В края на занятието се провежда кратък тест по темата с всички участници.
Занятието се провежда в групи от 4 до 6 човека, темата ще се избира в зависимост от интересите на кандидата, очаквана продължителност – около 2 часа. Времето за провеждане на коучинга се координира между всички участници.
Теми за коучингите: „Емоционалната близост”, „Психология на мъжете и жените”, „Как избираме своя партньор”. Освен задължителното посещение на един коучинг, всеки клиент може допълнително да посети който и да е друг коучинг, представляващ интерес за него. Освен тези 3 задължителни теми, постепенно ще разработим коучинги на други важни и интересни теми, за да предоставимпо-голям набор от възможности за получаване на допълнителни знания от всеки участник.

4. Организиране на среща за запознанство
4.1. Проверка за наличие на подходящи профили в базата данни
При записването на всеки нов клиент в базата данни се прави „проверка за съвместимост” със записаните вече клиенти. Такава проверка се прави при всяко записване на нов клиент, както и когато клиент реши да промени параметрите на изискванията си към профила на търсения партньор. При намиране на съответстващ клиент, правим проверка дали профилът на клиента съвпада с желания профил за партньор от отсрещната страна. При положителен отговор запознаваме двмата кандидати със съкратените варианти на профилите им, за да преценят дали искат да се срещнат.
4.2. Организиране на среща
Ако двамата участници имат желание да се срещнат, ние им разменяме координатите, за да организират среща помежду си. Или пък, при желание от страна и на двамата участници, можем да съдействаме за провеждането на срещата, което включва: избор на място, резервиране на заведение за срещата, присъствие на срещата на наш консултант с цел запознаване на двамата участници и провеждане на встъпителната част на срещата.

5. Консултация за обратна връзка след срещата – около половин час в нашия офис
След провеждане на срещата клиентите посещават поотделно онашия офис за да споделят как е протекло запознанството. Ако е налице разминаване в очакванията, се обсъждат проблемните моменти и детайли от срещата. При тази консултация клиентът се запознава със странично мнение върху ситуацията и възможност да прецизира изискванията си спрямо желания партньор.

Ако новосфирмираната двойка е доволна от срещата, това би могло да е последното им посещение в нашия офиса като клиенти и началото на една успешна връзка.

6. Допълнителни срещи
Описаните по-горе стъпки дават минималния набор услуги, което предлагаме в мачмейкинга. Освен това предлагаме и следните услуги:
- Коучинги (обучения) по избрани теми в групи от 4 до 6 души – около 2 часа в нашия офис.
- Индивидуални събеседвания с наши консултанти – психолози – около 1 час в наши офис.

SpeedDating3 порасна и се премести на нов сайт - ClubR.bgwww.ClubR.bg